Ambrosia!

You’re ambrosia! Seeing you ambrosia. Inside me ambrosia, And outside me ambrosia; Your touch is bliss, Your taste exquisite, Feeling you ambrosia.

Ambrosia!